เที่ยวพม่า สักการะ 5 สถานที่ศักดิสิทธ์ที่ชาวพุทธควรไปไหว้

การท่องเที่ยวในประเทศพม่า นอกจากการชมธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามแล้ว อีกสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงชาวพุทธทั่วโลกไม่ควรพลาดก็คือ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ตามรอยตามเส้นแห่งชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรมของดินแดนแห่งทะเลสาบและความศรัทธา

สำหรับ 5 สถานที่ศักดิสิทธ์ของพม่าที่ชาวพุทธควรไปไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลมีดังนี้

1. มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งตระหง่านส่องแสงเหลืองอร่าม อยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ ณ ย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงของพม่า เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า มีความเก่าแก่ โดยหนังสือ Guinness Book of Records ได้จัดให้พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ที่นี่มีกฏว่าทุกคนที่ขึ้นไปจะต้องถอดรองเท้า เวลาที่เหมาะสมในการไปสักการะจึงเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็น เพราะตอนกลางวันพื้นกระเบื้องจะมีความร้อนมาก

2. มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

มหาเจดีย์ชเวซิกอง อยู่ที่เมืองพุกามหรือบากัน ประเทศพม่า มีหมายความว่า เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ เจดีย์ที่มีความสวยงามมาก จากความศรัทธาของชาวพม่าจึงมีการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ให้กับพระเจดีย์ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น โดยเฉพาะเพชรที่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์นั้น กล่าวกันว่าขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือคนเลยทีเดียว

3. พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี ที่เมืองมัณฑะเลย์คือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวัดพระแก้วของไทย สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ ทรงพระสุบินว่า พระพุทธเจ้าได้รับสั่งให้สร้างพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของพระองค์ แต่สร้างอย่างไรก็ไม่อาจทำให้สวยได้ พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จมามอบความมีชีวิตให้ ต่อมาชาวพม่าจึงเชื่อว่า มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีชีวิตจริงที่พระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจอยู่ 5 องค์ 2 องค์อยู่ที่อินเดีย 1 องค์คือพระมหามุนี และอีก 2 องค์อยู่บนสวรรค์

4. พระธาตุอินทร์แขวน

ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ทีโย พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กตั้งบนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในเหวได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศ นับเป็นสิ่งอัศจรรย์มาก

5. เจดีย์ชเวมอดอร์

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา แห่งเมืองหงสาวดี ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน ทั้งความเก่าแก่กว่า 2000ปี , การเป็นเจดีย์สูงที่สุดในพม่า และ เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ชเวมอดอร์ มีลักษณะความเป็นมอญเด่นชัด มีฉัตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดีย์ที่แคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้ ภายในเป็นอิฐกลวง ซึ่งแตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์แบบพม่า

การเดินทางไปพม่า

แม้จะมีพรมแดนติดกับไทย แต่รัฐบาลพม่ามีกฏระเบียบเคร่งครัดกรณีนำรถยนต์ข้ามพรมแดน ดังนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดจากไทยคือการนั่งเครื่องบินของหลายสายการบินที่ให้บริการไปลงที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง